EEN VISIONAIR PLAN VOOR EEN KRITISCHE KIJK OP EEN INFORMATIE
EN COMMUNICATIEMAATSCHAPPIJ

Missie

Zoals bij elk ambitieus plan ligt ook aan de basis van LINK een eenvoudig idee. Er zijn in België openbare collecties van objecten die jammer genoeg niet de erkenning krijgen die ze verdienen, ondanks hun belang als cultureel erfgoed. Dit onbenut maar waardevol erfgoed heeft vaak een directe link met een van de meest typische kenmerken van de moderne samenleving, dat al voor menige analyse en commentaar zorgde: de communicatie in de meest brede zin van het woord. De maatschappij van de 21e eeuw is het tijdperk van de nieuwe communicatie- en informatietechnologie. De omwentelingen zijn even radicaal en decisief als deze van de industriële revolutie in het Europa van de 19e en de 20e eeuw. De kenniseconomie op basis van de moderne informatie- en communicatietechnologie staat voor wereldomvattende uitdagingen. Bij elke nieuwe uitvinding en toekomstige ontwikkeling moeten we de juiste inschatting maken van de impact op de maatschappij en voor de lange termijn.

Acties

LINK is een interactief kennis- en bewustmakingsproject op het gebied van communicatiewetenschap en technologie en in het bijzonder in historisch perspectief. LINK wil een Europese competentiepool creëren, steunend op wetenschappelijk onderzoek, innovatie, knowhow, uitwisseling en opleiding op internationaal niveau.

NATIONALE EN REIZENDE TENTOONSTELLINGEN OVER COMMUNICATIE

Een tijdelijke, interactieve tentoonstelling met een vormgeving die “reflectie” uitlokt over de wetenschappen. Het parcours nodigt uit tot ontdekking en experiment en leren en wekt belangstelling voor de wetenschappen, de basis van elke communicatie. Elk voorgesteld voorwerp (verleden, heden of toekomst – materieel of virtueel) verdiept ons inzicht in een bepaalde wetenschap, techniek of energie.

Meer uitleg (+)

« Y a + de réseau ! »

Via deze weg maken we LINK bekend. Doel: de invloed aantonen van de evolutie in de communicatiemiddelen op de overdracht van kennis en aanzetten tot denken over de impact op ons gedrag en op de samenleving. Bezoekers van de tentoonstelling “Y a + de réseau!” krijgen een aantal belangrijke stukken te zien uit de reserves van het KMKG, aangevuld met enkele “mankerende schakels” samengebracht uit Europese collecties.

Een studiedag in dezelfde periode belicht het probleem van de vele collecties, opgeslagen in museumvoorraden van verschillende landen. De tentoonstelling en de conclusies uit deze studiedag vormen de basis voor een voorstel voor een Europees project in 2016: creëren van een database over de in Europa bestaande collecties die verband houden met communicatie, wat op termijn moet leiden tot een competentiepool waarin alle weescollecties zijn ondergebracht. Het maakt de uitbouw van thematische tentoonstellingen en continu opleiding en uitwisseling mogelijk en creëert zo een echte LINK tussen erfgoed, onderwijs en technologische ontwikkelingen.

STUDIEDAG GEDEELDE RESERVESTUKKEN

Er zijn steeds meer projecten die ernaar streven stukken uit de collecties in depots van de musea onder elkaar te delen. Biedt dit behalve schaalvoordeel een realistisch perspectief? Wat zijn de voor- en nadelen van een dergelijke aanpak? Welke problemen stellen zich bij inrichting en beheer van deze gedeelde reservestukken? En hoe zit het dan met de “tewerkstelling”?

Meer uitleg (+)

Internationaal Colloquium LINKProject.eu : Gedeelde reservestukken - Toegankelijkheid, raadpleging, bewaring, functionaliteit en veiligheid

De vereniging LINK.eu organiseerde op 1 oktober 2016 in het Jubelparkmuseum in Brussel een studiedag over de problematiek van het “onder elkaar delen” van collecties in depots van musea op gewestelijk, federaal/nationaal en Europees niveau. Verantwoordelijken van musea vertelden over hun ervaring met beheer en uitwisseling van museumvoorraden rond drie pijlers: vaststellingen uit deze ervaringen, de concrete vragen in verband met inrichting en depotbeheer en ten slotte de tewerkstelling- en opleidingsmogelijkheden in dit verband. Deze studiedag volgde op de ontmoetingsdagen van het project RE-ORG Belgium die doorgingen op 28 en 29 september 2016.

Programma en Documenten

Welkom

Welkomwoord
Yves de Bruyn (Lid van de Stuurgroep – LINKProject.eu)
in het Frans

file_download Downloaden audio-opname

Inleiding

Onthaal en inleiding: Outsourcen van collecties in depot
Philippe Englebert (beheerder kunstcollecties – Koninklijk Museum van Mariemont en secretaris van ICOM België Wallonië-Brussel)
in het Frans

file_download Downloaden presentatie file_download Downloaden audio-opname


Kwaliteitsbeheersing in vijf criteria
Luc Rémy (adjunct-directeur, verantwoordelijke Dienst kunstcollecties - Stadsmuseum Nantes)
in het Frans

file_download Downloaden presentatie file_download Downloaden audio-opname file_download Downloaden diagram oorzaak-gevolgen file_download Downloaden referentierooster


Onder elkaar delen van collecties in depots: meer een kwestie van ingesteldheid dan van uitvoering
Roland May (directeur van het Interdisciplinair centrum voor Conservatie en Restauratie van Erfgoed)
in het Frans

file_download Download video-film (beschikbaar tot eind September 2017)

Sessie 1: Getuigenissen van ervaringsdeskundigen – doelstellingen en evaluatie

Michel De Reymaeker (hoofdconservator van de gemeentelijke kunstcollecties van Bergen – Kunstuitleendienst)
in het Frans

file_download Downloaden presentatie file_download Download audio-opname


Sylvie Maes (Depotconsulent - Erfgoedcel Brussel - Vlaamse Gemeenschapscommissie)
in het Nederlands

file_download Downloaden presentaie file_download Downloaden audio-opname


Florence Bertin (verantwoordelijke Dienst Preventieve restauratie en conservatie -
Kunstnijverheid) met Emmanuelle Bas (verantwoordelijke onder elkaar gedeelde reserves – Stedelijk museum Parijs)
in het Frans

file_download Downloaden presentatie file_download Downloaden audio-opname


Duncan Dornan (directeur musea en collecties – Glasgow Life)
in het Engels

file_download Downloaden presentatie file_download Downloaden audio-opname

Sessie 2: Uitvoering en exploitatie van het onder elkaar delen van stocks

De reorganisatie van de collecties in depot, een voorafgaande voorwaarde voor elk idee van onder elkaar delen van reserves: het RE-ORG-programma
Gaël de Guichen (adviseur van de directeur-generaal van het ICCROM)
in het Frans

file_download Downloaden presentatie file_download Downloaden audio-opname file_download Downloaden aanbeveling


De Federatie Wallonië-Brussel en de gedeelde reserves
Roland Van der Hoeven (adjunct-directeurgeneraal – Algemene dienst Erfgoed van de Federatie Wallonië-Brussel)
in het Frans

file_download Downloaden audio-opname


De te bezichtigen collecties in depot van het Musée des arts et métiers (Cnam, Parijs): feedback van ervaring
Marie-Sophie Corcy (collectieverantwoordelijke, Musée des arts et métiers - Cnam)
met Karine Alexandrian (erantwoordelijke bemiddeling, Musée des arts et métiers – Cnam)

in het Frans

file_download Downloaden audio-opname


Atmosferische architectuur: een andere benadering van het klimaat in de depots?
Estelle De Bruyn (onderzoekster over gedeelde reserves)
in het Frans

file_download Downloaden presentatiefile_download Downloaden audio-opname

Sessie 3: Onder elkaar gedeelde collecties in depots: reservoir voor vernieuwende tewerkstelling?

Perspectieven voor tewerkstelling in de depots
Guido Vanderhulst (voorzitter BrusselFabriek Vzw, stichter en ex-directeurconservator van de Fonderie en erevoorzitter van de Brusselse Museumraad)
in het Frans

file_download dowloaden audio-opname


Beroepsopleidingen: voorbeeld van het ESF "e=mc2" – “Cultuur en vakmanschap”
Clémentine Hemeryck (vormingswerkster EFS)
in het Frans

file_download Downloaden presentatiefile_download Downloaden audio-opname

Besluitvorming

Nicole Gesché-Koning (Stuurgroep LINKProject.eu)
in het Frans

file_download Downloaden audio-opname

Organisatiecomité
 • Nicole Gesché-Koning, docente Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel/Ecole Supérieure des Arts
 • Yves De Bruyn, consulent uitgeverijwezen – onafhankelijk cultuurexpert
 • Claudine Deltour-Levie, ere-algemeen directeur a.i. Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis
 • Guido Vanderhulst, stichter en ex-directeurconservator van de Fonderie en erevoorzitter van de Brusselse Museumraad
 • Micheline Ruyssinck, ereconservator Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis
Coördinator

Joaquín de Santos, projectleider, LINK.eu - joaquin.desantos@gmail.com

Hoofdsponsor
Innoviris.Brussels
Inoviris Brussels
Vennoten
Franse Gemeenschap
Franse Gemeenschap
ICOM België Wallonië-Brussel
ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles
Katoen Natie Art
KATOEN
Met de steun van
de Koning Boudewijnstichting
fondation Roi Baudouin
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
région Bruxelles Capitale
de Brusselse Museumraad
conseil Bruxellois des Musées
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
conseil Bruxellois des Musées
De Koninklijke musea voor Kunst en geschiedenis
Musées Royaux d'Art et d'Histoire
Onder bescherming van
het Internationaal studiecentrum voor de conservatie en restauratie van cultureel erfgoed (ICCROM)
ICCROM

ONLINE BRONNEN: BRONNENKADASTER EN FORUM OVER DE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Een netwerk van Europese partners geeft vorm aan een website die een internationale vitrine wil zijn voor LINK met gratis toegang tot een waaier aan bronnen en online diensten die specifiek verband houden met communicatiethema’s. Doel is op termijn een competentiepool te creëren voor weescollecties, met een aanbod van thematische tentoonstellingen en de mogelijkheid tot continue uitwisseling en opleiding en die zorgt voor een werkelijke LINK tussen erfgoed, onderwijs en technologische ontwikkelingen.

(In opbouw)

A propos

Ontstaan in 1994 uit gesprekken binnen de Brusselse museumraad (BMR/CBM) over de problematiek van belangrijke “weescollecties” die verband houden met Communicatie, kreeg het project LINK in juni 2014 een zelfstandig juridisch statuut als vereniging zonder winstoogmerk (Vzw). Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Koning Boudewijnstichting werd een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de noodzaak voor de oprichting van een Europese Communicatiepool. LINK hoopt op termijn te kunnen evolueren naar een Europese Stichting naar internationaal recht.

Samenstelling


Raad van beheer

 • Claudine Deltour-Levie
 • Nicole Gesché-Koning
 • Guido Vanderhulst
 • David Guilardian

Stuurgroep

 • Camille Pisani
 • Michèle Antoine
 • Pasquale Nardone
 • Micheline Ruyssink
 • Yves De Bruyn
 • Albert Martens
 • Linda Wullus
 • Lise-Anne Hans

Projectleider

Joaquin de Santos Barbosa - joaquin.desantos@gmail.com

Artistiek raadgever

Antonio Nardone

Grafische vormgeving en webdesign

Frédéric Selis + Doodle.be

Met de steun van

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Koning Boudewijnstichting

Contact

Joaquin de Santos Barbosa : joaquin.desantos@gmail.com